Algemeen Nut Beogende Instelling

De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

ANBI-verklaring

De volledige vermelding van de toekenning is te vinden op www.vrijmetselarij.nl

Bestuur van de loge Vereniging
voorzitter: A.R.H. Holtkamp
Secretaris: C.D.B. van Ham
Thesaurier: G.J. Schreuder
Adres van de loge:
Turfsingel 46, 9712 KR, Groningen
KvK nummer: 40023575

Loge L' Union Provinciale is ontstaan uit een kring van vrijmetselaren, die op 14 januari 1772 is opgericht en haar wettige constitutiebrief heeft ontvangen en het logenummer 17 heeft gekregen.

De doelstelling van De Loge "L 'Union Provinciale" wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven: De Loge stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 1 van de Ordewet van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 40407409.

Loge L’Union Provinciale werkt naar de aloude beginselen van de Vrijmetselarij met inachtneming van de regels gesteld in de Statuten, de Ordegrondwet, de Ordewetten en de besluiten van het Grootoosten der Nederlanden. De Loge streeft naar persoonlijke ontwikkeling van haar leden in nauwe relatie met de andere leden. Daarbij besteed zij aandacht aan verdieping en verbreding van de beleving van de ritualen en het arbeiden in de Werkplaats. De Loge komt wekelijks bijeen op de vrijdagavond. De loge houdt haar bijeenkomsten in het Logegebouw van Vrijmetselaren te vinden op de hoek van de W.A. Scholtenstraat en de Turfsingel. Het adres is Turfsingel 46, 9712 KR Groningen.

Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd. De gezamenlijke arbeid stimuleert hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere samenleving. De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende broederschap gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als ‘Opperbouwmeester des Heelals’. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.

Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kan de loge een ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten. De gezamenlijke arbeid leidt tot beleving van verbondenheid van alle vrijmetselaren. Deze verbondenheid wordt broederschap genoemd.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Balans en Resultatenrekening over 2018 kunt u hier nalezen (pdf)

N.B. Het kapitaal van het Fonds “Evert Potjer” en het kapitaal van Loge LÚnion Provinciale worden separaat geadministreerd.

Image